SÚŤAŽ PRE BOWHUNTEROV

PODMIENKY SÚŤAŽE:

  • Napíšte krátky pútavý príbeh zo svojho lovu lukom na Slovensku v maximálnom rozsahu (200-350 slov) a doplňte ho fotografiami z lovu.
  • Umiestnite ho na facebook SLOVAKBOWHUNTING ako nový príspevok. Následne ZDIEĽAJTE  tento váš príspevok aj na svojej facebook stránke.
  • Každý nový príspevok bude automaticky umiestnený aj na www.slovakbowhunting.sk, do sekcie ÚLOVKY.
  • Každý váš príbeh s fotografiami, ktorý získa NAJVIAC LIKE bude zaradený do finále súťaže.
  • Vyhodnotenie súťaže bude  10. 10. 2018

CENY:

1. CENA

Výherca, ktoré príspevok zaujme najviac čitateľov (bude mať najviac LIKE) a bude spĺňať pravidlá súťaže a kritéria etického lovu lukom v SR získa:

1. Lov morky divej ( 1ks ulovenej morky)

2. Tričko Slovakbowhunting

3. Sadu loveckých hrotov NAP Spitfire

2. CENA

Výherca, ktoré príspevok bude mať druhý najväčší počet LIKE a bude spĺňať pravidlá súťaže a kritéria etického lovu lukom v SR získa:

1. Tričko Slovakbowhunting

2. Camo obal BassProShop s izolačnými vlastnosťami na plechovku 

3. CENA

Výherca, ktoré príspevok bude mať tretí najväčší počet LIKE a bude spĺňať pravidlá súťaže a kritéria etického lovu lukom v SR získa:

1. Tričko Slovakbowhunting

2. Magnetku BassProShop – Whitetail

1. Lov morky divej (1ks ulovenej morky)

2. Tričko Slovakbowhunting

3. Sadu loveckých hrotov NAP Spitfire

1. Tričko Slovakbowhunting

2. Camo obal BassProShop s izolačnými vlastnosťami na plechovku

1. Tričko Slovakbowhunting

2. Magnetku BassProShop – Whitetail

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov, s platným poľovným lístkom.

Súťažiaci musí byť občan SR.

Zo súťaže budú vylúčené príspevky, ktoré nezodpovedajú etike poľovníctva a loveckej lukostreľby, či už po obsahovej textovej, alebo vizuálnej stránke.

Výhercu 1, 2, a 3 ceny budeme kontaktovat prostredníctvom emailu a FCB kontaktu do 7 dní od ukončenia súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.

Organizátor ani usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier je vylúčená.

Usporiadateľ súťaže si vo výnimočných a úplne odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo súťaž ukončiť či skrátiť. 

Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani nárokovať si na ne v alternatívnej podobe. Usporiadateľ je oprávnený zmeniť pravidlá súťaže či technické alebo organizačné zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach súťaže www.slovakbowhunting-sutaz.sk

Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.